CIA, Zihin Kontrol Operasyonları!


Açıklama: Yazar Ömer Özkaya'nın, Haluk Nurbaki hocayla yaptığı bir röportajın dökümü!
Kategori: İstihbarat
Eklenme Tarihi: 24 Temmuz 2010
Geçerli Tarih: 21 Temmuz 2024, 01:03
Site: Araştırmacı Yazar Hakan Yılmaz Çebi Web Sitesi
URL: http://www.hakanyilmazcebi.com/detay.asp?haberID=108


"Operasyonlarda kullanıma hazır olan altı özel ürün geliştirilmiş­tir.

Bunlardan üçü kişi farkında olmadan verilebilen ve mağdurun hareketlerini

kontrol etmeyi sağlayan ve etkisiz hale getirme özel­liklerine sahip maddelerdir."

 

CIA Teftiş Müdürü- 1957Prof. Dr. Haluk Nurbaki beyefendinin evindeyiz. E.T.'nin konuşması biter bitmez Nurbaki Bey’e, "binlerce km. öteden bir insanın zihnine etkinin mümkün olup olmadığını" sordum. Ka­yıt cihazımı açtım ve başladım kaydetmeye... İşte Haluk Nur­baki beyin konuya ilişkin açıklamasının kaset çözümü...

 

Ö. Özkaya - Sayın Hocam E.T'yi dinlediniz. Bir insanın zih­nine binlerce kilometre öteden bir etki mümkün müdür?

 

Pro. Dr. Nurbaki - Böyle bir hadisenin mümkün olup olamayacağı konusunda çok çeşitli yayınlar yapılmıştır. Yani ses fre­kansının insan beyni üzerine etkisi ve onun tekrar duyum şekline gelmesi üzerine.... Beyefendi aldığı sinyalleri lazer olarak biliyor ama lazer değil. Çünkü lazer titreşim değildir. Lazer "ip" gibi bir ışındır. Titreşim olmayınca da duyuma dönüşmesi veya­hut uzaktan alınabilmesi mümkün olmaz.

 

Frekans gönderme aletle veya kişiyle mümkündür. Bir kişi­nin frekans göndermesi bilime ters değildir, yani mümkündür.

 

Telepati dediğimiz olay şahsın başka bir şahsa frekans göndermesidir. Mesela Ankara'dan telepatiyi bilen şahıs bir zihni frekans gönderiyor "Kitabı yerden al" diyor ve bin km. ötedeki adam bu emri yerine getiriyor. Bu deney bilim adamlarının hu­zurunda yapılmıştır. Şimdi beyefendinin başına gelenler 'bir telepatidir' demiyorum, sadece konuyu biraz açmak için anlatıyorum.

 

E. T.'nin başına gelen hadise, yani frekansla herhangi bir kimsenin beynine bir duyum-mesaj gönderme teknolojik olarak mümkündür. Bu konu üzerinde gizli haber alma teşkilatları, ge­rek CIA ve gerekse KGB uzun süreden beri çalışıyorlar ve ha­len de çalışmaktadırlar. Bu, tamamen organize edilebilse çok iş yapılabilir. Mesela Amerikan Haber alma Teşkilat, bir Rus ge­neralinin zihnine göndereceği mesajlarla onu intihar ettirebilir. Burada önemli olan beyine bir frekans gönderile bilinir mi -alet­le olsun şahısla olsun- ve bu frekans duyum şekline geçer mi? Bu fevkalade önemli bilimsel bir hadisedir. Bu konuda böyle bir frekansın gönderilebileceğine inanan çok sayıda bilim ada­mı mevcut…

 

Gerek beyefendinin başına gelenler ve gerekse gizli haber alma örgütlerinin çalışmaları "düşünceyi aktarma" olayıdır. Bu­rada şahısların özelliği en ön plandadır. Yani böyle bir frekan­sı keşfetseniz bile bir istasyondan bütün dünya insanlarına bu frekansı gönderemezsiniz.

 

Beyine ses dalgalarının gönderilebilmesi için önemli bazı hu­susiyetler vardır. Meselâ İtalya'da bir radyo istasyonu, bilimsel bir araştırma sırasında yayın yaparken, belli bir frekanstan ya­yın yapmak koşuluyla o yayının sese çevrilmesi halinde sivrisi­neklerin o mıntıkaya gelmediğini tespit etti. Radyo daha sonra bunu kendisi için propaganda malzemesi yaptı ve 'Bizi dinler­seniz sivrisineklerden kurtulursunuz" dedi. Bu örneği vermekte­ki amacım şu: Böyle ses dalgaları veya frekanslar beyindeki al­gı merkezlerini etkileyebilir. Bu algı merkezleri de bu etkiyi sö­ze dönüştürebilir. Fakat bu istisnai bir durum… Yani üzerine dal­ga gönderilen bir insan bu yayın nedeniyle rahatsız olabilir ama beyninin gelen dalgaları sese dönüştürmesi istisnai bir durum­dur. Ancak insanların düşüncelerini etkileyecek bir takım dalga­ların varlığı kesindir.

 

Ö. Özkaya- Peki gizli haber alma örgütleri ya da gerekli tek­nolojik donanıma sahip kişiler istedikleri kişinin zihnine girebi­lir mi?

 

Pro. Dr. Haluk Nurbaki - Hayır. Her istedikleri kişinin bey­nine giremezler. Çünkü zihinsel kanallar vücudumuzdaki diğer pek çok organ gibi özel şifrelere sahiptir. Bu şifreleri bulmak çok zor… Ancak haber alma örgütleri grup halinde dalga gönde­riyorlar. Hatta bu kanalla sinir bozucu savaş silahı çalışmaları mevcut. Mesela örgüt bir yere kurduğu istasyondan gönderdiği frekanslarla o mıntıkanın insanlarının sinir sistemini harap edi­yor.

 

Beyefendinin anlattıklarının olmasının teknolojik açıdan mümkün olduğunu söyledik ancak İsveç makamları beyefendi­nin ne özelliklerini aldılar bilmiyoruz. Belki beyefendiyi karakol­da gözaltına almadan önce tetkik ettiler, bunlar bizim için meçhul. Ancak bu ve benzeri muamelelere maruz kalan insanların sayısının kabarık olduğunu biliyoruz.

 

E. T.'nin bahsettiği A+X diye bir olay yoktur. Bu, beyin dü­şüncesinin frekansına girme olayıdır. Fakat bunun yapılabilmesi için bir şahsın karakolda kalması yetmez, örgütün kontrolündeki özel bir hastanede o şahsın uyutulmuş bir vaziyette bir süre kalması gerekir. Başka türlü olmaz.

 

İnsanların zihinlerine etki mikro hertz üzerinden bir dalga, harekâtıyla mümkündür. Bizim dinimiz İslam'ın temelindeki şeytan kavramı bununla çok paraleldir. Şeytan insana istediği­ni yaptırmak için bir dalga harekâtına nüfuz eder. İnsana içki içmesi, zina yapması veyahut da hırsızlık yapması için vesvese verir ve yaptırır. Şeytan bu insanı nasıl etkiliyorsa işte kesinlik­le dalga harekâtı da böyle etkiliyor insanı… Ve adam dayanıl­maz bir baskı altında gidiyor, o işi yapıyor. İnsanın herhangi bir dalga harekâtıyla etkilenmesi kesinlikle mümkündür. Ancak daha önce tekrarladığım gibi yine tekrarlıyorum, normal olarak her beynin düşünce kanalları mahfuzdur, yani şifrelidir. Şifre bulunmadan beyine girilmesi mümkün değildir.

 

Ö. Özkaya - Peki bu arkadaşımızın beyin düşünce kanalları­na nasıl girmiş olabilirler?

 

Pro. Dr. Haluk Nurbaki - Beyefendi farkında olmayabilir ama eminim ki arkadaşımızı uzun bir süre takip etmişlerdir. Bu takip uzaktan da olabilir yakından da. Beyefendinin zihinsel dalgalarını tespit etmek için özel bir aletle yanına kadar gelmiş olabilirler. Bu aletin kurbanın vücuduna temas etmesine gerek yok. Çünkü dalga harekâtına tabi olan hadiselerde direkt ileti­şim olmaz, dalga harekâtı müstakil bir harekâttır. Her insanın zihinsel dalgalan parmak izi gibi ayrı ayrıdır. Bunun tespiti için de söz konusu şahsın özel alete bir takım kablolarla bağlanma­sına gerek yoktur. Cep telefonu gibi dalga harekâtına tabi olan hadiselerde kabloyla bağlantıya gerek yoktur. Burada arkadaşı­mızın durumuna uygun bir örnek vermek gerekirse, geçmiş yıl­larda Sovyetler Birliği'nde Komünist Partisi'ne muhalif bazı ki­şiler Rus Gizli Haberalma Servisi KGB'nin dalga harekâtı ya­yınlan sonucu ya intihar etmiş ya da delirmişlerdir. Bu konu üzerinde yapılan çalışmalar o kadar gizli ki anlatmak zor. Bu konuda CIA ve KGB'nin yoğun çalışmaları var ve bunun genel adı "Düşünce Şifrelerine Girebilmek"tir.

 

Ö. Özkaya - Korunmak için ne yapmalıyız?

 

Pro. Dr. Haluk Nurbaki - Bu tür dalga harekâtlarından korun­mak için zihin hayatımızda belli bir takım disiplinlere muhtacız.

 

Karaktere küçük yaştan itibaren işlenmesi gereken bazı disiplin­lerin varlığı dalga harekâtına yakalanma ihtimalini azaltır.

 

Bizim fark etmediğimiz pek çok hadisede zihinsel disiplin vardır. Bu konuda dinimiz İslamiyet'in çok ciddi kuralları var­dır. Mesela bir işi yapmaya kalkışmadan önce niyet edilmesi... Niyet etmek bir zihinsel disiplindir, besmele çekmek bir zihin­sel disiplindir. Bunlar dalga harekâtına yakalanma ihtimalini iyi­ce azalır. Allah bunları bizden boşuna istememiştir. Allah'ın bi­zim yatıp kalkmamıza da ihtiyacı yoktur. Bütün bunları bir bü­tün halinde görürsek insanların maddesinde nasıl korunmaya mahsus bir takım kurallar, disiplinler varsa zihinlerde de vardır.

 

Beyefendinin durumuyla direkt ilgisi yok ama konunun biraz daha iyi kavranması için bir örnek vereyim:

 

Düşünelim ki hali vakti yerinde, zengin, her istediğini alabi­len mutlu bir insan var. Ama bu insanı akşamleyin evine geldiği zaman bir huzursuzluk kaplıyor. Bunun sebebi, bu kişinin sa­hip olduğu imkânlara komşularının sahip olamaması üzerine, komşularından gelen zihinsel dalgalardır. Daha önemli bir şey söyleyeyim, sevgisini kaybetmiş toplumlar içerisinde yaşayan insan orada bulunduğu müddetçe zihni frekansları sevgi yayın­larını kendiliğinden iptal eder. Toplumdan gelen kavga, huzur­suzluk yayınları o kişinin de beynini işgale eder, onu da rahat­sız eder. Dolayısıyla gerek bir alet vasıtasıyla gerek şeytan -ma­nevi etki- vasıtasıyla ve gerekse insan vasıtasıyla dalga harekâtlarından etkilenmek mümkündür.

 

Bugünkü normal radyo yayınlar ile bin sene önce yapılan büyüler arasında ne fark var? Hiçbir fark yok. Radyo yayıncı­lığı bir nevi büyüdür.

 

Ö. Özkaya- Peki düşüncenin tespiti mümkün müdür?

 

Pro. Dr. Haluk Nurbaki- Her harf ayrı bir frekans yayar. Harfler düşünce haline geldikten sonra yayın başlar. Yani ben mesela "Akrep" dedikten, beş harfi bir araya getirdikten sonra yayın haline geçer. Ondan önce yayın yoktur. Mesela tek başı­na “A” harfi bir hiçtir. Herhangi bir şeyi sesli olarak düşünme­den, yani sessiz olarak düşündüğünüzde de bir yayın söz konusu­dur. Bu kanalla düşüncenin tespiti mümkün ama imkânsız de­necek kadar çok zor bir hadise. Bunu genelleştirmemek lazım…

 

Sonuç:

 

E.T'nin anlattıklarının yapılması teknolojik olarak mümkün­dür. Beyefendi disiplinli, inançlı karakteri sayesinde gönderilen dalga harekâtlarından pek etkilenmeyerek davayı kazanmıştır. Arkadaşımıza bu yolla hiçbir şey yapamazlar, yaptıramazlar. Bu, gizli servislerin içine girdiği uluslar arası bir olaydır. Bu olay İsveç'e gidecek bilimsel ciddi bir heyetin duruma el koyması ile ancak ortaya çıkabilir.

 

İnsanların zihinsel kanalları şifreli olmasaydı, yani açık olsay­dı ne zorluklar çekerdik, düşünebiliyor musunuz?

 


Ömer Özkaya, CIA Belgeleriyle Zihin Kontrol Operasyonları, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, Eylül 2002 İstanbul, Birinci Basım S.29-34